Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Secto Automotive
Näsintie 27, 06100 Porvoo
020 7924300
FI2113572-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mervi Åberg
puh. +358 (0) 20 792 4300

3. Rekisterin nimi

Secto Vaihtoautot asiakas- ja käyttäjärekisteri
Rekisteröityjä ovat Secto Automotive Oy:n Secto Vaihtoautot -palveluiden asiakkaat ja asiakasyritysten yhteyshenkilöt, potentiaaliset asiakkaat ja potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöt.

4. Käsittelyn tarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän asiakkaalle tuotettavien palveluiden sekä liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa sekä kehittämistä varten. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen, asiakkaan kanssa sovittujen palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen sekä tiedon analysointiin. Tiedon käsittelyyn sisältyy asiakastuen käsittelyyn, käytönaikaiseen tukeen, rahoitustietoihin, laskutukseen sekä tilaustenkäsittelyyn jne. liittyviä tietoja sekä näihin liitettyjä erilaisia lisäarvopalveluita.
Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

Rekisterin tietoja käytetään lisäksi Secto Automotive Oy:n lakisääteisten velvollisuuksien sekä viranomaismääräyksiin ja viranomaisten ohjeisiin perustuvien velvollisuuksien hoitamiseen.

5. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin piiriin kuuluva henkilötietojen käsittely sisältää automaattista päätöksentekoa. Automaattisesta päätöksenteosta on kyse silloin, kun päätös tehdään pelkästään automaattisesti siten, ettei ihminen osallistu yksittäisen päätöksen tekemiseen, ja kun tällaisella päätöksellä on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai se vaikuttaa rekisteröityyn vastaavalla tavalla merkittävästi.

Jos tällaista päätöksentekoa sisältyy rekisteröidyn hankkimaan tuotteeseen tai palveluun, siitä kerrotaan tuotteen tai palvelun oston yhteydessä. Päätösprosessin ollessa täysin automaattinen rekisterinpitäjä varmistaa, että rekisteröity voi saattaa asian manuaalisessa prosessissa tarkastettavaksi ja päätettäväksi.

Rekisterin piiriin kuuluva henkilötietojen käsittely sisältää profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa näitä tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Secto Vaihtoautot  käyttää automaattista päätöksentekoa ja profilointia mm. eri palveluiden hinnoittelumalleissa sekä kampanjaluonteisissa tarjouksissa. Lisäksi uuden asiakkaan maksukyvyn arviointia vaativissa palveluissa tämä arviointi voidaan tehdä automaattisesti. Mikäli palvelussa tehtävä päätös perustuu automaattiseen päätöksentekoon, kerrotaan se sitä hankittaessa selkeästi.

6. Rekisterin tietosisältö

Kaikista asiakkaista / asiakasyrityksen yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisista asiakkaista ja potentiaalisten asiakkaiden edustajista järjestelmään tallennetaan perustietoina rekisteröidyn etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka ja asiakasyritysten tai potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden osalta lisäksi yhteyshenkilön asema, yhteyshenkilön edustaman yhteisön nimi ja tunniste (Y-tunnus tai vastaava tunnus). Asiakassuhteen perustamisen yhteydessä asiakkaista kirjataan järjestelmään lisäksi henkilötunnus.

Näiden lisäksi rekisteriin kirjataan rekisteröidyn tai rekisteröidyn edustaman yhteisön ja Secto Vaihtoautojen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot kuten sopimustyypit, asiakkuustyypit, asiakassuhteen alkupäivämäärä ja lopetus sekä ajoneuvon rekisterinumero.

Rekisteriin tallennetaan myös asiakkuuden aikana asiakassuhteen hoitamisen yhteydessä syntyvät tiedot kuten tiedot palvelutilauksista, palvelun sisällöstä, asiakashistoriasta sekä, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

7.  Käsittelyn oikeusperusteet

Rekisteriin merkittyjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste riippuu käsiteltävästä tiedosta ja käsittely-yhteydestä.

Asiakkuuden perustamiseen ja asiakkuuden hoitamiseen liittyviä henkilöasiakkaiden ja potentiaalisten henkilöasiakkaiden tietoja käsitellään pääasiassa sopimussuhteen solmimiseksi Secto Automotive Oy:n ja asiakkaan välillä sekä sittemmin sopimussuhteen täyttämiseksi.

Yritysasiakkaiden ja potentiaalisten yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja muiden yritysasiakkaan ja Secto Automotive Oy:n väliseen asiakassuhteeseen liittyvien henkilöiden tietojen käsitteleminen perustuu Secto Automotive Oy:n oikeutettuun etuun ylläpitää asiakassuhdetta yritysasiakkaan kanssa ja tarjota palveluita yritysasiakkaalle tai potentiaaliselle yritysasiakkaalle.

Secto Vaihtoautot  säilyttää ja käsittelee tietoja myös lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi esimerkiksi säilyttäessään tietoja liiketapahtumista osana kirjanpitoaineistoa.
Henkilötietojen käyttäminen markkinointitarkoituksiin perustuu Secto Automotive Oy:n oikeutettuun etuun kehittää palveluitaan ja liiketoimintaansa. Tiettyjen markkinointitoimenpiteiden, kuten sähköisillä kanavoilla henkilöasiakkaille osoitetun markkinoinnin, toteuttaminen perustuu kuitenkin rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Kaikessa oikeutettuun etuun perustuvassa käsittelyssä Secto Automotive Oy huolehtii siitä, että käsittely on oikeasuhteista rekisteröidyn etuihin nähden ja tietoja käsitellään tarkoituksiin, jotka vastaavat rekisteröidyn kohtuullisia odotuksia.

8.1 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti kyseiseltä yksityishenkilöltä, asiakasyrityksiltä itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.
Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Secto Automotive Oy  pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään tai vaihtoehtoisesti rekisteritietoa tarjoavilta yrityksiltä.

Tietoja kerätään myös passiivisesti (esim. käyttämällä seurantatyökaluja kuten selainevästeitä) ja kolmansilta osapuolilta (sosiaalisen median alustoilta ja liikekumppaneiltamme). Analytiikkaratkaisujen avulla kerätään sectovaihtoautot-verkkosivustolta sekä sosiaalisen median alustoilta tietoa siitä, millä sivuilla kävijä liikkuu ja miten hän siirtyy sivulta tai sivustolta toiselle.

8.2 Evästekäytäntö

Käytämme verkkosivustoillamme erilaisia analytiikkaratkaisuja, joiden avulla esimerkiksi seuraamme sivustojemme ja palveluidemme käyttöä sekä kohdennamme käyttäjille mainontaa. Tällä verkkosivulla käytettävät analytiikkaratkaisut hyödyntävät evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle.

Kaikki analytiikkaratkaisut ovat tietoturvatestattuja, ja valvomme niiden turvallisuutta jatkuvasti. Evästeet eivät ole ulkopuolisten muutettavissa ja niillä kerätyt tiedot tallennetaan suojattuun palvelinkeskukseen. Analytiikkaratkaisujen palveluntarjoaja on sitoutunut käyttämään yleisesti tunnettuja tietoturvastandardeja ja noudattamaan voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja. Secto Automotive hallinnoi evästeillä kerättyjä tietoja, ja tiedot ovat Secto Automotiven omistuksessa.

Analytiikkaratkaisut tarjoavat meille tietoa esimerkiksi siitä, millä sivuilla kävijä liikkuu ja miten hän siirtyy sivulta tai sivustolta toiselle. Verkkotunnistetietojen käyttö mahdollistaa käyttäjille paremman asiakaskokemuksen ja sujuvan asioinnin.

Voimme kohdentaa markkinointia verkkotunnistetietoihin perustuen myös sosiaalisen median palveluiden avulla. Saatamme muodostaa kohderyhmiä myös yhteistyökumppaneidemme kanssa ulkopuolisilta sivustoilta kerättyihin kävijätietoihin perustuen. Tällöin varmistamme, että yhteistyökumppaneilla on oikeus luovuttaa tiedot meille.

Evästeiden avulla pystymme käytännössä yhdistämään kerätyt tiedot yksittäiseen selaimeen. Verkkoanalytiikan käyttämisen tarkoituksena ei ole yhdistää verkkokäyttäytymisestä kerättyjä tietoja muihin asiakastietoihimme.

Mikäli haluat kieltää evästeiden käytön kokonaan, sen voi tehdä selaimen asetuksilla. Kävijällä on myös mahdollisuus tyhjentää evästeet selaimelta ja nollata aikaisempiin käyttäytymistietoihin perustuva sisältöjen ja viestien kohdentaminen.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi palvelun teknisen toteutuksen niin edellyttäessä, kuitenkin ainoastaan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission mallilauseketta käyttäen.

Secto Automotive  käyttää palveluiden tuottamisessa apunaan alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja Secto Automotive Oy:n  lukuun. Secto Automotive tekee tällaisten alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset ja Secto Automotive huolehtii, että alihankkijat eivät käytä saamiaan tietoja muuhun kuin sopimuksen mukaisten palveluiden tuottamiseen.

10. Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja käsitellään sopimus- tai asiakassuhteen voimassaolon ajan. Sopimus- tai asiakassuhteen päätyttyä tiedot poistetaan tai anonymisoidaan 10 vuoden kuluttua rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä sopimussuhteen päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot toimittamalla sitä koskeva kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö Secto Automotivelle.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Tarkastusoikeutta tai tietojen korjausta, täydentämistä tai poistoa koskevat pyynnöt tulee esittää osoitteeseen: Secto Automotive Oy, Näsintie 27, 06100 PORVOO tai tietosuoja@secto.fi sähköpostiosoitteeseen.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.